18749 South Dixie Hwy
Miami, FL 33157

Phone: (305) 378-5974

Monday: By Appt Only
Tuesday: By Appt Only
Wednesday: By Appt Only
Thursday: By Appt Only
Friday: 12:00 pm - 5:00 pm
Saturday: By Appt Only
Sunday: By Appt Only
Hours
Map
Landmark

Next to FedEx Kinko's

Free Double Check!